ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
…………………………..
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปี
งบประมาณ 2561 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัตราค่าจ้าง 8,340 บาท/เดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ
1,000 บาท และถ้าสามารถจัดการสอนแบบ Mini English Program (MEP)ได้มีอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน และ
ค่าสอนเกินภาระงาน 3,000 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา คลิก