ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
จำนวน 3 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คลิก