ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี คลิก