โครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

โครงการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
โดย ดร.ประมวล วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม