เชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์